Ας μιλήσουμε για το τέλος του Pokémon Scarlet and Violet

^