Αλγόριθμος αύξησης συχνών προτύπων (FP) στην εξόρυξη δεδομένων

^